Surə 93

əd-Duha

y

Səhər

11 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 93 • 11-dən 1-ci ayə • Cüz 3068 • Səh. 596
əd-Duha