Müqəddəs Quran

Müqəddəs Quran

Surələrin siyahısı
1
əl-Fatihə7 ayə
Məkkə Məkkə
Kitabı açan
0
2
əl-Bəqərə286 ayə
Mədinə Mədinə
İnək
2
3
Ali-İmran200 ayə
Mədinə Mədinə
İmran ailəsi
4
4
ən-Nisa176 ayə
Mədinə Mədinə
Qadınlar
6
5
əl-Maidə120 ayə
Mədinə Mədinə
Süfrə
8
6
əl-Ənam165 ayə
Məkkə Məkkə
Davar
A
7
əl-Əraf206 ayə
Məkkə Məkkə
Sədd
C
8
əl-Ənfal75 ayə
Mədinə Mədinə
Qənimət
E
9
ət-Tovbə129 ayə
Mədinə Mədinə
Tövbə
G
10
Yunus109 ayə
Məkkə Məkkə
Yunus
I
11
Hud123 ayə
Məkkə Məkkə
Hud
K
12
Yusuf111 ayə
Məkkə Məkkə
Yusif
M
13
ər-Rəd43 ayə
Mədinə Mədinə
Göy gurultusu
O
14
İbrahim52 ayə
Məkkə Məkkə
İbrahim
Q
15
əl-Hicr99 ayə
Məkkə Məkkə
Daşlı sahə
S
16
ən-Nəhl128 ayə
Məkkə Məkkə
Bal arısı
U
17
əl-İsra111 ayə
Məkkə Məkkə
İsrail oğulları
W
18
əl-Kəhf110 ayə
Məkkə Məkkə
Mağara
Y
19
Məryəm98 ayə
Məkkə Məkkə
Məryəm
a
20
Ta ha135 ayə
Məkkə Məkkə
Taha
c
21
əl-Ənbiya112 ayə
Məkkə Məkkə
Peyğəmbərlər
e
22
əl-Həcc78 ayə
Mədinə Mədinə
Həcc
g
23
əl-Muminun118 ayə
Məkkə Məkkə
Möminlər
i
24
ən-Nur64 ayə
Mədinə Mədinə
Nur
k
25
əl-Furqan77 ayə
Məkkə Məkkə
Fəqləndirmə
l
26
əş-Şuəra227 ayə
Məkkə Məkkə
Şairlər
n
27
ən-Nəml93 ayə
Məkkə Məkkə
Qarışqalar
p
28
əl-Qəsəs88 ayə
Məkkə Məkkə
Hekayət
r
29
əl-Ənkəbut69 ayə
Məkkə Məkkə
Hörümçək
t
30
ər-Rum60 ayə
Məkkə Məkkə
Rumlular
v
31
Loğman34 ayə
Məkkə Məkkə
Loğman
x
32
əs-Səcdə30 ayə
Məkkə Məkkə
Səcdə
0
33
əl-Əhzab73 ayə
Mədinə Mədinə
Dəstələr
2
34
Səba54 ayə
Məkkə Məkkə
Səba
4
35
Fatir45 ayə
Məkkə Məkkə
Yaradan
6
36
Ya sin83 ayə
Məkkə Məkkə
Yasin
8
37
əs-Saffat182 ayə
Məkkə Məkkə
Səf-Səf duranlar
A
38
Sad88 ayə
Məkkə Məkkə
Sad
C
39
əz-Zumər75 ayə
Məkkə Məkkə
Zümrələr
E
40
Ğafir85 ayə
Məkkə Məkkə
Mömin
G
41
Fussilət54 ayə
Məkkə Məkkə
Müfəssəl izah edilmiş
I
42
əş-Şura53 ayə
Məkkə Məkkə
Şura
K
43
əz-Zuxruf89 ayə
Məkkə Məkkə
Qızıl bəzəklər
M
44
əd-Duxan59 ayə
Məkkə Məkkə
Duman
O
45
əl-Casiyə37 ayə
Məkkə Məkkə
Diz çökmüş camaat
Q
46
əl-Əhqaf35 ayə
Məkkə Məkkə
Qumsal təpələr
S
47
Muhəmməd38 ayə
Mədinə Mədinə
Məhəmməd
U
48
əl-Fəth29 ayə
Mədinə Mədinə
Fəth
W
49
əl-Hucurat18 ayə
Mədinə Mədinə
Otaqlar
Y
50
Qaf45 ayə
Məkkə Məkkə
Qaf
a
51
əz-Zariyat60 ayə
Məkkə Məkkə
Sovurub dağıdan küləklər
c
52
ət-Tur49 ayə
Məkkə Məkkə
Dağ
e
53
ən-Nəcm62 ayə
Məkkə Məkkə
Ulduz
g
54
əl-Qəmər55 ayə
Məkkə Məkkə
Ay
i
55
ər-Rəhman78 ayə
Mədinə Mədinə
Rəhmli olan
k
56
əl-Vaqiə96 ayə
Məkkə Məkkə
Vaqiə
m
57
əl-Hədid29 ayə
Mədinə Mədinə
Dəmir
o
58
əl-Mucadilə22 ayə
Mədinə Mədinə
Mücadilə
q
59
əl-Həşr24 ayə
Mədinə Mədinə
Toplanma
s
60
əl-Mumtəhənə13 ayə
Mədinə Mədinə
İmtahana çəkilən qadın
u
61
əs-Saff14 ayə
Mədinə Mədinə
Səf
w
62
əl-Cumuə11 ayə
Mədinə Mədinə
Cümə
y
63
əl-Munafiqun11 ayə
Mədinə Mədinə
Münafiqlər
0
64
ət-Təğabun18 ayə
Mədinə Mədinə
Qarşılıqlı aldanma
2
65
ət-Talaq12 ayə
Mədinə Mədinə
Boşanma
4
66
ət-Təhrim12 ayə
Mədinə Mədinə
Qadağan
6
67
əl-Mulk30 ayə
Məkkə Məkkə
Mülk
8
68
əl-Qələm52 ayə
Məkkə Məkkə
Qələm
A
69
əl-Haqqə52 ayə
Məkkə Məkkə
Haqq olan qiyamət
C
70
əl-Məaric44 ayə
Məkkə Məkkə
Dərəcələr
E
71
Nuh28 ayə
Məkkə Məkkə
Nuh peyğəmbər
G
72
əl-Cinn28 ayə
Məkkə Məkkə
Cinlər
I
73
əl-Muzzəmmil20 ayə
Məkkə Məkkə
Örtünüb bürünən
K
74
əl-Muddəssir56 ayə
Məkkə Məkkə
Bürünüb sarınan
M
75
əl-Qiyamə40 ayə
Məkkə Məkkə
Qiyamət
O
76
əl-İnsan31 ayə
Mədinə Mədinə
Dövr
Q
77
əl-Mursəlat50 ayə
Məkkə Məkkə
Bir-birinin ardınca göndərilənlər
S
78
ən-Nəbə40 ayə
Məkkə Məkkə
Böyük xəbər
U
79
ən-Naziat46 ayə
Məkkə Məkkə
Can alanlar
W
80
Əbəsə42 ayə
Məkkə Məkkə
Qaşqabağını tökdü
Y
81
ət-Təkvir29 ayə
Məkkə Məkkə
Sarınma
a
82
əl-İnfitar19 ayə
Məkkə Məkkə
Parçalanma
c
83
əl-Mutaffifun36 ayə
Məkkə Məkkə
Çəkidə aldadanlar
e
84
əl-İnşiqaq25 ayə
Məkkə Məkkə
Yarılma
g
85
əl-Buruc22 ayə
Məkkə Məkkə
Bürclər
i
86
ət-Tariq17 ayə
Məkkə Məkkə
Gecə gələn
k
87
əl-Əla19 ayə
Məkkə Məkkə
Ən uca
m
88
əl-Ğaşiyə26 ayə
Məkkə Məkkə
Bürünən
o
89
əl-Fəcr30 ayə
Məkkə Məkkə
Dan yeri
q
90
əl-Bələd20 ayə
Məkkə Məkkə
Şəhər
s
91
əş-Şəms15 ayə
Məkkə Məkkə
Günəş
u
92
əl-Leyl21 ayə
Məkkə Məkkə
Gecə
w
93
əd-Duha11 ayə
Məkkə Məkkə
Səhər
y
94
əş-Şərh8 ayə
Məkkə Məkkə
Açılma
0
95
ət-Tin8 ayə
Məkkə Məkkə
Əncir
2
96
əl-Ələq19 ayə
Məkkə Məkkə
Laxtalanmış qan
4
97
əl-Qədr5 ayə
Məkkə Məkkə
Qədr gecəsi
6
98
əl-Beyyinə8 ayə
Mədinə Mədinə
Açıq-aydın dəlil
8
99
əz-Zəlzələ8 ayə
Mədinə Mədinə
Zəlzələ
A
100
əl-Adiyat11 ayə
Məkkə Məkkə
Qaçan atlar
C
101
əl-Qariə11 ayə
Məkkə Məkkə
Qiyamət
E
102
ət-Təkasur8 ayə
Məkkə Məkkə
Çoxluqla öyünmə
G
103
əl-Əsr3 ayə
Məkkə Məkkə
Axşam çağı
I
104
əl-Huməzə9 ayə
Məkkə Məkkə
Qeybətçi
K
105
əl-Fil5 ayə
Məkkə Məkkə
Fil
M
106
Qureyş4 ayə
Məkkə Məkkə
Qüreyş
O
107
əl-Maun7 ayə
Məkkə Məkkə
Zəkat
Q
108
əl-Kovsər3 ayə
Məkkə Məkkə
Kövsər
S
109
əl-Kafirun6 ayə
Məkkə Məkkə
Kafirlər
U
110
ən-Nəsr3 ayə
Mədinə Mədinə
Kömək
W
111
əl-Məsəd5 ayə
Məkkə Məkkə
Alov atası
Y
112
əl-İxlas4 ayə
Məkkə Məkkə
Səmimiyyət
a
113
əl-Fələq5 ayə
Məkkə Məkkə
Sübh çağl
c
114
ən-Nas6 ayə
Məkkə Məkkə
İnsanlar
e