Surə 101

əl-Qariə

E

Qiyamət

11 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 101 • 11-dən 1-ci ayə • Cüz 3088 • Səh. 600
əl-Qariə