Surə 106

Qureyş

O

Qüreyş

4 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 106 • 4-dən 1-ci ayə • Cüz 3088 • Səh. 602
Qureyş