Surə 65

ət-Talaq

4

Boşanma

12 ayə |MədinəMədinə
Surə 65 • 12-dən 1-ci ayə • Cüz 2878 • Səh. 558
ət-Talaq