Surə 78

ən-Nəbə

U

Böyük xəbər

40 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 78 • 40-dən 1-ci ayə • Cüz 3018 • Səh. 582
ən-Nəbə