Surə 84

əl-İnşiqaq

g

Yarılma

25 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 84 • 25-dən 1-ci ayə • Cüz 3048 • Səh. 589
əl-İnşiqaq