Surə 86

ət-Tariq

k

Gecə gələn

17 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 86 • 17-dən 1-ci ayə • Cüz 3048 • Səh. 591
ət-Tariq