Surə 88

əl-Ğaşiyə

o

Bürünən

26 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 88 • 26-dən 1-ci ayə • Cüz 3058 • Səh. 592
əl-Ğaşiyə