Surə 89

əl-Fəcr

q

Dan yeri

30 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 89 • 30-dən 1-ci ayə • Cüz 3058 • Səh. 593
əl-Fəcr