Surə 92

əl-Leyl

w

Gecə

21 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 92 • 21-dən 1-ci ayə • Cüz 3068 • Səh. 595
əl-Leyl