Surə 94

əş-Şərh

0

Açılma

8 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 94 • 8-dən 1-ci ayə • Cüz 3078 • Səh. 596
əş-Şərh