Surə 11

Hud

K

Hud

123 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 11 • 123-dən 1-ci ayə • Cüz 1188 • Səh. 221
Hud