Surə 18

əl-Kəhf

Y

Mağara

110 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 18 • 110-dən 1-ci ayə • Cüz 1558 • Səh. 293
əl-Kəhf