Surə 19

Məryəm

a

Məryəm

98 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 19 • 98-dən 1-ci ayə • Cüz 1628 • Səh. 305
Məryəm