Surə 26

əş-Şuəra

n

Şairlər

227 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 26 • 227-dən 1-ci ayə • Cüz 1938 • Səh. 367
əş-Şuəra