Surə 28

əl-Qəsəs

r

Hekayət

88 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 28 • 88-dən 1-ci ayə • Cüz 2028 • Səh. 385
əl-Qəsəs