Surə 34

Səba

4

Səba

54 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 34 • 54-dən 1-ci ayə • Cüz 2238 • Səh. 428
Səba