Surə 35

Fatir

6

Yaradan

45 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 35 • 45-dən 1-ci ayə • Cüz 2268 • Səh. 434
Fatir