Surə 39

əz-Zumər

E

Zümrələr

75 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 39 • 75-dən 1-ci ayə • Cüz 2378 • Səh. 458
əz-Zumər