Surə 41

Fussilət

I

Müfəssəl izah edilmiş

54 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 41 • 54-dən 1-ci ayə • Cüz 2468 • Səh. 477
Fussilət