Surə 49

əl-Hucurat

Y

Otaqlar

18 ayə |MədinəMədinə
Surə 49 • 18-dən 1-ci ayə • Cüz 2668 • Səh. 515
əl-Hucurat