Surə 54

əl-Qəmər

i

Ay

55 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 54 • 55-dən 1-ci ayə • Cüz 2738 • Səh. 528
əl-Qəmər