Surə 60

əl-Mumtəhənə

u

İmtahana çəkilən qadın

13 ayə |MədinəMədinə
Surə 60 • 13-dən 1-ci ayə • Cüz 2838 • Səh. 549
əl-Mumtəhənə