Surə 69

əl-Haqqə

C

Haqq olan qiyamət

52 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 69 • 52-dən 1-ci ayə • Cüz 2938 • Səh. 566
əl-Haqqə