Surə 81

ət-Təkvir

a

Sarınma

29 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 81 • 29-dən 1-ci ayə • Cüz 3028 • Səh. 586
ət-Təkvir