Surə 87

əl-Əla

m

Ən uca

19 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 87 • 19-dən 1-ci ayə • Cüz 3058 • Səh. 591
əl-Əla