Surə 90

əl-Bələd

s

Şəhər

20 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 90 • 20-dən 1-ci ayə • Cüz 3068 • Səh. 594
əl-Bələd