Surə 91

əş-Şəms

u

Günəş

15 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 91 • 15-dən 1-ci ayə • Cüz 3068 • Səh. 595
əş-Şəms