Surə 16

ən-Nəhl

U

Bal arısı

128 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 16 • 128-dən 1-ci ayə • Cüz 1438 • Səh. 267
ən-Nəhl