Surə 20

Ta ha

c

Taha

135 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 20 • 135-dən 1-ci ayə • Cüz 1658 • Səh. 312
Ta ha