Surə 43

əz-Zuxruf

M

Qızıl bəzəklər

89 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 43 • 89-dən 1-ci ayə • Cüz 2548 • Səh. 489
əz-Zuxruf