Surə 52

ət-Tur

e

Dağ

49 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 52 • 49-dən 1-ci ayə • Cüz 2718 • Səh. 523
ət-Tur