Surə 53

ən-Nəcm

g

Ulduz

62 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 53 • 62-dən 1-ci ayə • Cüz 2728 • Səh. 526
ən-Nəcm