Surə 6

əl-Ənam

A

Davar

165 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 6 • 165-dən 1-ci ayə • Cüz 738 • Səh. 128
əl-Ənam