Surə 7

əl-Əraf

C

Sədd

206 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 7 • 206-dən 1-ci ayə • Cüz 858 • Səh. 151
əl-Əraf